personal

Personalen på vårt Aspergerboende och vårt LSS-boende

Personalen skall med vårt stöd svara för ledning, planering, samordning och uppföljning av verksamheten vid Asperger boendet och LSS boendet. Detta innebär att genom pedagogiskt arbetssätt, socialt boende och dagligt stöd verka för gästernas fysiska, psykiska, och sociala välbefinnande. Härigenom skapas en så normal livsmiljö som möjligt. Personalen har adekvat omsorgs-/vårdutbildning och personliga kvaliteter är lika viktiga.

Grundstenar i vår sysselsättning.

Vi i personalgruppen ska:

  • Tillsammans med gästerna utforma det stöd de behöver, om det behövs, utföra sysslor som allmänt förekommer i ett hem, som klädvård, städning och inköp, tillsammans med gästen.
  • Ge stöd så att gästen fungerar så bra som möjligt med medicinering och förebyggande hälsovård, såsom kostfrågor, fysiska aktiviteter och personlig hygien.
  • Svara för och befrämja kontakt och samarbete med skola eller arbetsplats som gästen har utanför Asperger boendet eller LSS boendet.
  • Aktivt medverka vid planering och vid behov stödja genomförande av deras fritidsaktiviteter i samarbete med ideella organisationer och samhället i övrigt.
  • Aktivt stödja goda anhörigkontakter och arbeta för att dessa upprätthålls.
  • Vid behov medverka vid planering av gästernas ”lokala” ekonomi och svara för att deras medel förvaltas på ett säkert sätt.
  • Se till personens bästa i stödarbetet och motivera personen själv, dennes familj, behandlingshemmet och andra samhällsorgan för en positiv livsstil.

Som en viktig del i vårt arbete har vi intern och extern handledning och utbildning.